گلاوباکس سربی (استفاده در پزشکی هسته ای)

گلاوباکس سربی

شرکت نوین طب خاورمیانه گلاوباکس سربی را با بالاترین کیفیت عرضه می کند

گلاوباکس سربی

جهت هدایت دارو و مشاهده میزان رادیودارو به درون سرنگ، از گلاوباکس سربی استفاده می شود.

قیمت گلاوباکس سربی

مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان نوین طب خاورمیانه: 021۷۷۱۶۹۹۳۲ و 021۷۷۴۷۱۷۵۵