مشاوره، طراحی و تجهیز مراکز تصویربرداری

هدبند سربی

هدبند سربی

در مواردی که سر و جمجمه فرد در معرض تابش اشعه‌های مضر مانند ایکس، در اتاق‌های تصویربرداری، قرار دارند می‌توان از محافظی به نام هدبند سربی استفاده کرد که مانند سدی در برابر تابش های مضر عمل میکند. 

میزان سرب:

۰.۵ میلی‌متر

رویه:‌

ضدآب، قابل شستشو، تنوع در طرح و رنگ 

دیگر محصولان مرتبط:

کلاه سربی

دستکش سربی

روپوش سربی

عینک سربی

گنادبند سربی

هدبند سربی

در مواردی که سر و جمجمه فرد در معرض تابش اشعه‌های مضر مانند ایکس، در اتاق‌های تصویربرداری، قرار دارند می‌توان از محافظی به نام هدبند سربی استفاده کرد که مانند سدی در برابر تابش های مضر عمل میکند. 

میزان سرب:

۰.۵ میلی‌متر

رویه:‌

ضدآب، قابل شستشو، تنوع در طرح و رنگ 

دیگر محصولان مرتبط:

کلاه سربی

دستکش سربی

روپوش سربی

عینک سربی

گنادبند سربی